Blog

Heb je recht op een eindejaarspremie?

20-11-2018

Een berg cadeautjes, een uitgebreide feesttafel,... De eindejaarsperiode is naast gezellig, helaas vaak ook duur. Een eindejaarspremie komt dus goed van pas. Maar heb je hier recht op? En hoeveel bedraagt die dan?

Wat is een eindejaarspremie?

De eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is een bonus die de werkgever in geld uitbetaalt aan de werknemer. Aangezien de eindejaarspremie deel uitmaakt van het loon, moet je er ook belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op betalen. De eindejaarspremie is géén wettelijke verplichting voor je werkgever.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Werkgevers zijn niet wettelijk verplicht om een eindejaarspremie toe te kennen. Als werknemer heb je er enkel recht op als de toekenning van de premie geregeld is in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), in het arbeidsreglement, je individuele arbeidsovereenkomst of als het een gebruik is in het bedrijf. Dit is het geval wanneer alle werknemers van de onderneming of een bepaalde categorie van werknemers al meer dan één keer een eindejaarspremie kregen, dit volgens dezelfde berekeningswijze. Of je er dus recht op hebt moet je nakijken in één van de bovenstaande documenten van je arbeidscontract.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

Het bedrag wordt berekend aan de hand van je brutoloon. Hoeveel, dat is vastgelegd in de CAO van je sector of in je arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement. Maar opgelet: het brutobedrag van de premie wordt verminderd met de RSZ-bijdrage van werknemers en met de bedrijfsvoorheffing.

Kan je eindejaarspremie aangepast worden?

Werkgevers mogen afwijken van de vastgelegde bepalingen. Zo mogen ze de eindejaarspremie ook via een individuele arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement regelen. Wel moet de verandering in het voordeel van de werknemer zijn. Staat er in de CAO bijvoorbeeld dat de premie 60 procent bedraagt van je maandloon, dan mag je werkgever daar 90 procent van maken, maar geen 50 procent. Of werk je in een kleine sector waar de eindejaarspremie niet verplicht is, dan kan je werkgever beslissen om er toch een te geven, dit via de individuele arbeidsovereenkomt of het arbeidsregelement.

Heb je recht op een eindejaarspremie als starter?

De algemene regel is dat je drie maanden in dienst moet zijn bij je werkgever om te kunnen genieten van een dertiende maand. Maar zoals steeds bij de eindejaarspremie is dit verschillend per sector / CAO.

Enkele weetjes over de eindejaarspremie

  • Krijg je een loonsverhoging in de vorm van een premie, bedrijfswagen, ... Dan zal hierdoor je eindejaarspremie niet stijgen. De eindejaarspremie wordt immers berekend aan de hand van je brutoloon.
  • Drie maanden op moederschapsrust? Ook hiervoor kan je eindejaarspremie ontvangen. Tijdelijke werkloosheid, moederschapsrust of een periode van ziekte van minder dan drie maanden worden meestal gelijkgesteld met gewerkte dagen. Als hier sprake van is, dan moet dit wel expliciet vermeld worden in de sectorale CAO. Dit betekent dat je toch een volledige dertiende maand krijgt. Langere ziekteperiodes worden meestal niet gelijkgesteld. In die gevallen ontvang je maar een deel van je eindejaarspremie.
  • Als je zelf ontslag neemt, is de kans groot dat je op het eind van het jaar geen recht hebt op een eindejaarspremie. Er moet in de sectorale cao expliciet vermeld worden dat je recht hebt bij ontslag. Wordt dit niet vermeld, dan heb je er geen recht op. Is het je werkgever die je ontslaat, dan is het een ander verhaal. In dit geval moet hij je een gedeelte van je eindejaarspremie uitbetalen, ook als dit niet expliciet vermeld wordt in de sectorale cao.