Disclaimer

Het gebruik van de Staffing website impliceert dat de bezoeker (hierna "de gebruiker" genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Onder "informatie" wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

ALGEMEEN

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Staffing NV kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Staffing NV. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Staffing NV verkrijgen (Staffing NV, Buntjesstraat 18. 3580 Paal), tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in intieme kring. Als Staffing NV u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Staffing NVtegen aanspraken van derden.

AANBRENGEN VAN EEN HYPERLINK NAAR EEN SITE BEHEERD DOOR STAFFING NV

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Staffing NV- website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van Staffing NV- website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Staffing NV. U kunt uw verzoek sturen naar info@staffing.works.

LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

De Staffing NV- website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Staffing NV controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Staffing NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Staffing NV en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Staffing NV de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

AANSPRAKELIJKHEID VAN STAFFING NV

De informatie op Staffing NV- website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Staffing NV streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Staffing NV hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van de via de websites gevraagde diensten, geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

BELEID INZAKE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

U kunt de Staffing NV- website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, diensten, bepaalde vacatures bekijken... zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u bepaalde diensten wilt raadplegen, inschrijving op de databank, specifieke informatie of bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Staffing NV ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Indien u ons uw persoonsgegevens overmaakt gaat u ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de databanken van Staffing NV, Buntjesstraat 18 - B-3583 Paal-Beringen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Postbus nr. 4, Brussel 37 te B-1000 Brussel. U hebt tevens het recht van toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om deze te laten wijzigen indien zij niet juist zouden zijn. Tenslotte kan u zich op ieder ogenblik kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking door ons een eenvoudig verzoek hiertoe te richten per brief of per e-mail.

GEBRUIK VAN COOKIES

Soms zal de Staffing NV- website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elke pagina aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhinder.